Kimi‘ia te au pa‘u‘anga ki te au ui‘anga ui putuputu‘ia, e te au ‘akatanotano‘anga, ki ko i te Emergency Mobile Alert.

Kāre te ‘akamatakite‘anga i tae atu

Hand holding a phone with an 'X' on it

Ra‘ira‘i ua atu te au tumu, i kore ei pa‘a teta‘i karere Emergency Mobile Alert, i tae atu ei kiā koe. Te umuumu nei matou i te katoatoa, kia ‘irinaki ki runga i te au rāvenga tūkētūkē, no runga i te kite‘anga i te au ‘akakitekite‘anga.

‘Ākara meitaki, me te tau ra ta‘au terepōni no te Emergency Mobile Alert. Ka ‘akakite atu pa‘a i roto i te settings o ta‘au terepōni. Te ‘irinaki nei matou e, ka rauka i te ma‘ata‘anga o te au terepōni tei ‘oko‘ia i muri ake i te mat‘iti 2017, i te ‘āriki i te Emergency Mobile Alerts.

Ka anoano katoa ia ta‘au terepōni, kia ‘āriki i te cell, e te au rāvenga (software) ‘ōu rava atu. Kare koe e anoano‘ia kia kiriti i teta‘i app, me kore ra, i te tutaki atu i teta‘i turanga.

Teta‘i atu au tāmanako‘anga no te tumu, i kore ei i tae atu te ‘akamatakite‘anga, i te mea e kua:

  • tāmate‘ia ta‘au terepōni
  • tei roto i te turanga māreva (flight mode), me kore ra
  • tei va‘o ake i te ngā‘i no te cellular coverage.

E ma‘ata te taime i tukuna‘ia atu ana teta‘i ‘akamatakite‘anga

Hand holding a vibrating phone with three message notifications that read 'EMA'

Me kua neke ta‘au terepōni, mei te ‘ātuitui‘anga 3G ki te 4G, i te taime i ‘o‘ora‘ia atu ei te ‘akamatakite‘anga, kua tukuna‘ia atu i reira teta‘i akamatakite‘anga, mei ko i nga ‘ātuitui‘anga e rua. Ka tupu katoa teia, me kua tāmatemate ana koe i te turanga māreva (flight mode). Me kore ra, kua tāmate ana koe i ta‘au terepōni, ma te pata ‘aka‘ōu kia ‘anga‘anga, i te tuātau ‘o‘ora ‘akamatakite‘anga.

Te ‘anga‘anga ra ki runga i teta‘i au terepōni, te ‘iki‘anga no te turanga ‘akamā‘ara i te ‘akamatakite‘anga. Ka ‘akatupu teia i te terepōni kia tangitangi motukore te ove ‘akamatakite‘anga, i te tuātau ‘o‘ora ‘akamatakite‘anga. Me e turanga ‘akama‘ara no teta‘i ‘akamatakite‘anga i runga i ta‘au terepōni, ka kite koe i te reira ki roto i te settings o ta‘au terepōni. Ko te Wireless Alerts, Broadcast Alerts, me kore ra, Emergency Alerts, pa‘a te ingoa o te settings.

Kua ngaro te karere ‘akamatakite‘anga

Hand holding a phone with two ghosts on it

Me kua tae atu te Emergency Mobile Alert kiā koe, te vai ra rāi pa‘a i runga i ta‘au terepōni.

No te au terepōni Android

Tūkētūkē te au terepōni Android tātakita‘i. Ka kitena‘ia te ‘akamatakite‘anga no te manamanatā tupu po‘itirere, ki roto i ta‘au ‘Messages’ app.

Teia te ‘ākara‘anga:

  1. ‘Ākara‘ia te Messages app
  2. Kimi‘ia te menu (...) ma te ‘iki i te ‘settings’.
  3. ‘Iki‘ia te ‘Emergency alert history’.

No te au terepōni Apple

No te aronga e tā‘anga‘anga ana i te iPhone, tei roto i ta‘au notifications, te ‘akamatakite‘anga. Tomo atu ki roto i ta‘au notifications, na roto i te neke‘anga i te mangamangā rima mei runga i te i‘o, ki raro. Me ‘akakore koe i ta‘au notifications, ka ‘akakore katoa koe i te ‘akamatakite‘anga.

Presidential Alert

Hand holding a phone with a notification that reads 'Presidential Alert'

E tā‘anga‘anga ana te turanga Emergency Mobile Alert, i tetai taka‘i‘anga no teia nei ao. E kapiki putuputu ‘ia ana te turanga uaireti e tā‘anga‘anga matou e, ko te Presidential Alert, i te ‘enua-i-tai.

Kua ‘anga‘anga ta‘okota‘i ana matou ki roto i te aronga ma‘ani terepōni, e te mobile network operators, kia tā‘anga‘anga i te ingoa Emergency Alert. Māri ra, ka tā‘anga‘anga teta‘i au terepōni i te American standard and display Presidential Alert. I te ma‘ata‘anga o te taime, e tupu ana teia, me:

  • kua ‘oko koe i ta‘au terepōni i mua ake i te mata‘iti 2017,
  • kua ‘oko koe i ta‘au terepōni i te ‘enua i tai, me kore ra,
  • e terepōni parallel imported ta‘au.

Te tomo‘anga ki roto

Cartoon figure of a person

Tei runga ua i te turanga o ta‘au terepōni ‘āpaipai, me ka rauka iākoe te Emergency Mobile Alerts. Me e hearing aid to‘ou, ka rauka i te tuku i te ‘akamatakite‘anga na roto i to‘ou hearing aid.

Te tangitangi‘anga o te ‘akamatakite‘anga

Loudspeaker icon

E tā‘anga‘anga ana te turanga Emergency Mobile Alert, i te tangitangi‘anga, tei tango‘ia ki runga i teta‘i taka‘i‘anga no teia nei ao. I te mea e, ka tangi mātakutaku rāi, me kore ra, ka kī‘ia e te riri, kua ‘iki‘ia, kia rongo meitaki koe, i te mea e, e tangi‘anga taukore ki te taringa o te tangata.

Tei runga ‘ua i te make and model o ta‘au terepōni, te turanga o te tangi‘anga no teta‘i karere ‘akamatakite‘anga. Kāre teta‘i au kāmupani ma‘ani terepōni e ‘akatika ana i te emergency alerts, kia kopae i te silent mode.

Me tae atu teta‘i ‘akamatakite‘anga, iā koe e ‘aka‘oro ra

Car and a stop sign with an arrow pointing to it

Me te ‘aka‘oro ra koe, e tau kia tāpū ki te pae mataāra me e ponuiā‘au, i te ‘ākara i te karere. Me e pātete ta‘au, pati‘ia atu kia tatau viviki i te ‘akamatakite‘anga. ‘Auraka e timata i te tatau i te ‘akamatakite‘anga, iā koe e ‘aka‘oro ra.

Coverage of Emergency Mobile Alert

Cell tower broadcasting a signal

Ka ‘anga‘anga te Emergency Mobile Alert, ki roto i te au ngā‘i e cell reception teta‘i. Ka rauka i te 97% o te ‘iti tangata, te cell reception. E ‘anga‘anga ana te au mobile service providers, i te au taime ravarāi, i te ‘akapu‘apinga i te mobile coverage.

Wi-fi calling

Wi-fi icon

E tā‘anga‘anga ana te Emergency Mobile Alert i te cell reception, e kāre e tukuna‘ia ana ki te au terepōni, te tā‘anga‘anga ra i te Wi-fi calling.

Te au landlines, e te au terepōni satellite

Landline phone in front of a satellite

E tā‘anga‘anga ana te Emergency Mobile Alert, i te New Zealand mobile networks. Ka tukuna anake ua te au uaireti ki runga i te au terepōni ‘āpaipai tau.

Te Starlink i te tā‘anga‘anga i te satellite, kia tau no te terepōni ‘apaipai

Satellite connecting to Earth

Ka tae anake ‘ua atu teta‘i Emergency Mobile Alert, me e mobile signal ta‘au. I teia ‘ati‘anga, ka rauka ‘ua rāi i te Starlink i te ‘oronga i te ‘ātui‘anga ‘ātuitui roro uira, kāre ra, i teta‘i mobile signal. Kua kite ra matou e, te tautā nei te Starlink i te tā‘anga‘anga i te satellite, kia tau no te terepōni ‘apaipai. Kua kite matou i teta‘i atu puna satellite (Lynk World) te ‘ōronga takere nei i teia.

Te tutaki o te Emergency Mobile Alert

Cash with an 'X' in front

Kare e tutaki no te ‘āriki‘anga i te Emergency Mobile Alerts. Kare a‘au tutaki‘anga. Kare koe e anoano‘ia kia kiriti i teta‘i app, me kore ra, i te tutaki atu i teta‘i turanga.

Te ‘Akamatakite‘anga Manamanatā Tupu Po‘itirere i runga i te Terepōni ‘Āpaipai (Emergency Mobile Alert)

‘Āpi‘i‘ia koe no runga i te Emergency Mobile Alert E ‘akaponuiā‘au ana te Emergency Mobile Alerts iākoe. Ka ‘o‘ora‘ia ki te katoatoa e terepōni ‘āpaipai tau ta ratou mei te au poupou tei ‘akakoro‘ia.